Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm.

Căn cứ theo Điều 570 của Bộ luật dân sự 2005.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm cần phải tuân theo hình thức theo điều 570 của Bộ luật dân sự 2005 với các nội dung: hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản; giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của bên mua bảo hiểm là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm.

Tổng hòa các quy định này, việc giao kết hợp đồng bảo hiểm cần tuân thủ các nguyên tắc về hình thức và trong trường hợp các bên thiếu, mất hoặc vì lý do nào đó không cung cấp được các giấy tờ liên quan thì Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm chính là là giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan