[TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH] Các dạng tranh chấp cơ bản, phổ biến về hôn nhân và gia đình

BLTTDS 2015 quy định một điều luật riêng (Điều 28) về thẩm quyền xét xử...

[TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH] Bản chất pháp lý của tranh chấp về hôn nhân và gia đình

Luật HN&GĐ điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực HN&GĐ,...