[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến

Có thể nói, các tranh chấp hợp đồng tín dụng rất đa dạng và phức tạp, từ một tranh chấp ban đầu có thể làm nảy sinh nhiều tình huống tranh chấp được khai thác rộng ra theo nhiều tiêu chí khác nhau. Việc nhận diện được các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng và xác định được những vấn đề mấu chốt liên quan đến đặc thù hoạt động tín dụng sẽ giúp cho Luật sư giải quyết vụ án tranh chấp một cách nhanh chóng, chính xác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách hiệu quả.

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và có mục đích lợi nhuận là tranh chấp kinh doanh, thương mại (khoản 1 Điều 30 BLTTDS 2015). Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh nhưng có mục đích lợi nhuận, cũng được xác định là tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Các tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng khác là tranh chấp dân sự.

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng và giải quyết án tranh chấp hợp đồng tín dụng, chúng ta có thể nhận diện những dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến như sau:

Tranh chấp về hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng tín dụng có thể bị vô hiệu trong một số trường hợp điển hình sau đây:

Vô hiệu do yếu tố chủ thể

Hợp đồng tín dụng có đối tượng là một khoản tiền được bên cho vay giao cho bên vay sử dụng, làm phát sinh nghĩa vụ tài chính của bên vay đối với bên cho vay theo thỏa thuận khi phải trả gốc và lãi vay. Vì vậy, hợp đồng này gắn chặt với rủi ro tài chính của bên cho vay nếu không thu đủ hoặc không thu đúng hạn vốn cho vay hoặc lãi cho vay. Đồng thời, trong một số trường hợp cũng làm phát sinh rủi ro tài chính của bên vay nếu như khoản vốn vay vượt quá nhu cầu vốn của bên vay, không được sử dụng một cách hiệu quả hoặc bị thất thoát trong quá trình sử dụng vốn vay. Do đó, ngoài quy định chung của pháp luật về chủ thể của hợp đồng, pháp luật chuyên ngành và trong quy định nội bộ của các bên trong hợp đồng tín dụng, nhất là tổ chức tín dụng cũng có những quy định rất chặt chẽ về tính hợp pháp của chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng:

Đối với bên cho vay là tổ chức tín dụng, hợp đồng tín dụng vô hiệu khi người ký hợp đồng tín dụng không có thẩm quyền ký hoặc ký vượt quá thẩm quyền theo quy định của tổ chức tín dụng. Thông thường, các tổ chức tín dụng sẽ có một văn bản nội bộ là quy chế hoặc quy định do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc ban hành để phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng, ký hợp đồng tín dụng cho các cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng. Đồng thời, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng sẽ có văn bản ủy quyền cho người được ủy quyền ký hợp đồng tín dụng – trong một số trường hợp, văn bản ủy quyền này có hiệu lực độc lập cho dù tổ chức tín dụng không có văn bản riêng quy định phân cấp thẩm quyền hoặc người được ủy quyền không nằm trong danh sách người có thẩm quyền ký hợp đồng tín dụng. Trường hợp vi phạm quy định này của tổ chức tín dụng, hợp đồng tín dụng đã ký kết có thể bị tuyên là vô hiệu.

Đối với bên vay là cá nhân, hợp đồng tín dụng đã ký bị vô hiệu khi bên vay là người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 125, Điều 128 và Điều 131 BLDS 2015).

Đối với bên vay là tổ chức, hợp đồng tín dụng có thể bị vô hiệu khi người thay mặt bên vay là tổ chức đứng ra ký hợp đồng tín dụng nhưng không có đủ văn bản ủy quyền hợp pháp của cấp có thẩm quyền của tổ chức đó. Cấp có thẩm quyền của tổ chức ở đây bao gồm cả hai đối tượng: thứ nhất là người đại diện theo pháp luật, thứ hai là cấp có quyền phê duyệt giao dịch vay vốn của tổ chức. Trong nhiều trường hợp, hai đối tượng này không trùng nhau vì điều lệ của tổ chức có thể quy định Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng đầu tư là người phê duyệt việc vay vốn của tổ chức, đối với những giao dịch vay vốn với giá trị lớn có thể phải được Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu phê duyệt chứ không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trong trường hợp này, ngoài văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, còn cần có văn bản phê duyệt giao dịch vay vốn của cấp có quyền phê duyệt giao dịch vay vốn của tổ chức. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 còn quy định công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật; điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (khoản 2 Điều 13). Như vậy, muốn xác định được chính xác người đại diện nào của doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt, ký kết hợp đồng tín dụng thì phải dựa trên quy định trong điều lệ công ty và trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vô hiệu do nguyên nhân từ đối tượng của hợp đồng (đồng tiền cho vay)

Cho vay ngoại tệ mà khách hàng vay ngoại tệ không có đủ điều kiện được cho vay ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ dẫn đến hợp đồng tín dụng bị vô hiệu. Nhằm quản lý ngoại hối theo chính sách tiền tệ và các mục tiêu cân đối vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản pháp quy, thường là dưới dạng Thông tư63, quy định về việc cho vay ngoại tệ với những điều kiện chặt chẽ đối với bên vay ngoại tệ, như: chỉ cho vay ngoại tệ đối với nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, máy móc, thiết bị nếu khách hàng vay ngoại tệ có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay…

Cho vay vàng: trước ngày 01/5/2011, các tổ chức tín dụng được cho khách hàng vay vốn bằng vàng. Tuy nhiên, theo Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam64 thì kể từ ngày 01/5/2011, việc cho vay vàng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng là không hợp pháp. Điều cấm này áp dụng cả đối với việc giải ngân bằng vàng theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 01/5/2011 nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết và cả đối với các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng.

Vô hiệu về hình thức hợp đồng

Pháp luật hiện hành quy định hợp đồng tín dụng phải được lập thành văn bản. Mặc dù phần lớn các hợp đồng tín dụng được lập thành văn bản, nhưng trên thực tế, vẫn có một số trường hợp quan hệ vay vốn phái sinh từ hợp đồng vay vốn gốc lại không được lập thành văn bản, do vậy dẫn đến vô hiệu về hình thức. Điều này xuất phát từ đặc thù của nghiệp vụ tín dụng: theo quy định và thông lệ tín dụng, khi cho vay một khoản tín dụng trung dài hạn để khách hàng đầu tư dự án, tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận việc nhập số tiền lãi phát sinh trong một thời gian nhất định kể từ khi vay vốn cho đến khi hoàn thành dự án đầu tư, có nguồn thu từ dự án để trả nợ thành gốc vay. Trong nhiều trường hợp, thỏa thuận này chỉ mang tính nguyên tắc chung chung, không thỏa mãn quy định về nội dung của hợp đồng tín dụng. Do vậy, không thể đương nhiên coi là hợp đồng tín dụng. Trong những trường hợp khác, kể cả khi không có thỏa thuận nhập lãi vào gốc, nhưng vì khách hàng không trả được lãi và tổ chức tín dụng lại muốn tránh khoản nợ bị chuyển thành nợ xấu do lãi bị quá hạn, muốn tính lãi trên số lãi chậm trả này, nên đã vận dụng để nhập vào gốc đối với số tiền lãi chậm trả mà không ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng. Sau đó, các khoản vay với số tiền lãi nhập gốc như đã trình bày trong các trường hợp trên được duy trì trong suốt nhiều năm thực hiện hợp đồng tín dụng. Trong những trường hợp này, kể cả khi việc lãi nhập gốc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nội dung, thì quan hệ hợp đồng tín dụng đối với phần nợ gốc hình thành từ lãi vay vẫn sẽ bị vô hiệu về hình thức. Luật sư cần lưu ý sự khác biệt trong xử lý giao dịch vô hiệu về hình thức giữa quy định của BLDS 2005 với những sửa đổi cơ bản của BLDS 2015 về vấn đề này. Cụ thể là, theo quy định tại Điều 129 BLDS 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, theo đó, giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau: (i) Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó; (ii) Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Vô hiệu do vi phạm điều cấm khác của pháp luật

Hoạt động tín dụng bị điều chỉnh bởi rất nhiều quy định của pháp luật, do vậy việc nhận diện hợp đồng tín dụng vi phạm điều cấm của pháp luật là một vấn đề khó đối với cả tổ chức tín dụng, khách hàng và Luật sư.

Pháp luật hiện hành quy định việc vay vốn phải có mục đích và bên vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích. Mục đích vay vốn được trình bày trong Đơn xin vay và Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc phương án phục vụ đời sống do khách hàng lập và được tổ chức tín dụng thẩm định để xác định tính xác thực, tính hợp pháp của nó. Những nhu cầu vốn mà nếu cho vay là vi phạm và hợp đồng tín dụng sẽ bị vô hiệu, gồm: Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; Để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm; Để mua vàng, trừ trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng, sản xuất, gia công vàng mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Tuy nhiên, không phải lúc nào tổ chức tín dụng cũng bảo đảm hợp đồng tín dụng được ký kết có mục đích vay vốn hoàn toàn hợp pháp. Về những nhu cầu vốn không được cho vay, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN đã bỏ quy định về “đảo nợ” tại Quy chế cho vay số 1627 và quy định cụ thể một số nhu cầu vốn không được cho vay nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, trên thực tế, trường hợp xảy ra nhiều hơn là việc hợp đồng tín dụng có mục đích vay vốn để thực hiện những phương án sản xuất, kinh doanh không phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, chức năng của tổ chức. Trong những trường hợp này, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều không thừa nhận hiệu lực của hợp đồng tín dụng và yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tiến hành ngay việc thu hồi nợ trước hạn. Như vậy, có thể coi việc không phù hợp giữa mục đích vay vốn với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, chức năng của tổ chức là căn cứ để phán quyết hợp đồng tín dụng bị vô hiệu.

 Tranh chấp do vi phạm nghĩa vụ trả nợ:

Tranh chấp do vi phạm nghĩa vụ trả nợ là một loại tranh chấp phổ biến nhất trong các tranh chấp hợp đồng tín dụng. Bản chất của tranh chấp này là việc bên khách hàng vay vốn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, bao gồm nợ gốc, nợ lãi vay và trong một số ít trường hợp là việc khách hàng vay vốn trả nợ trước hạn không đúng thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không thanh toán phí trả nợ trước hạn cho tổ chức tín dụng.

Theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 9 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN) và đây cũng là một điều khoản bao giờ cũng có trong hợp đồng tín dụng, khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì toàn bộ khoản nợ có nghĩa vụ bị vi phạm và các khoản nợ khác của khách hàng tại tổ chức tín dụng đó sẽ trở thành nợ quá hạn, tổ chức tín dụng có quyền áp dụng mức lãi suất phạt quá hạn và thu hồi nợ trước hạn cho dù các khoản nợ đó chưa đến hạn trả nợ.

Thông thường, khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hồi nợ, thậm chí là cơ cấu lại thời hạn trả nợ dài hơn cho khách hàng, chứ chưa lựa chọn giải pháp khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ vì tính chất phức tạp, tốn kém và kéo dài của quá trình tố tụng. Chỉ đến khi không thể thu hồi được nợ bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tín dụng mới có thể lựa chọn phương án khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ.

Tranh chấp về việc áp dụng biện pháp thu hồi nợ:

Theo quy định của pháp luật, việc thu hồi nợ vừa là quyền và cũng là nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, đặc biệt là đối với các tổ chức tín dụng có vốn góp của Nhà nước hoặc khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro (Điều 17 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN). Pháp luật hiện nay quy định rất rộng quyền của tổ chức tín dụng được thu hồi nợ trước hạn, tổ chức tín dụng có quyền “chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng” (khoản 1 Điều 95 Luật CTCTD, điểm d khoản 1 Điều 25 Quy chế cho vay 1627, Điều 21 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí).

Xu hướng gần đây, các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại thường quy định các điều kiện tín dụng rất chặt chẽ mà khi không thực hiện được nó, khách hàng bị coi là vi phạm hợp đồng tín dụng và ngân hàng có quyền áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ trước hạn. Các điều kiện tín dụng thường tập trung vào trách nhiệm chi trả, trách nhiệm thương mại, những cam kết và bảo đảm; trách nhiệm công bố thông tin, trách nhiệm liên quan đến quản lý và giá trị tài sản bảo đảm.

Trên thực tế, các tổ chức tín dụng không chỉ quy định rất nhiều trường hợp khi bên khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng sẽ dẫn đến quyền của tổ chức tín dụng được quyết định thu hồi nợ trước hạn, mà còn quy định cả việc khách hàng hoặc bên thế chấp vi phạm hợp đồng bảo đảm tiền vay (hợp đồng thế chấp tài sản) cũng trao cho tổ chức tín dụng quyền thu hồi nợ trước hạn. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tranh chấp của khách hàng đối với các tổ chức tín dụng về việc áp dụng biện pháp thu hồi nợ.

Trong thực tiễn nghiệp vụ tín dụng, các tổ chức tín dụng có thể áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ. Các biện pháp đó là đôn đốc để khách hàng trả nợ, trực tiếp quản lý nguồn thu của khách hàng để thu hồi nợ, miễn giảm lãi để khuyến khích khách hàng trả nợ, thu hồi tài sản bảo đảm để xử lý nợ, phát mại tài sản bảo đảm, nhận chính tài sản bảo đảm thay thế nghĩa vụ trả nợ, khởi kiện ra tòa, thậm chí là tố cáo ra cơ quan công an đối với những hành vi vi phạm pháp luật hình sự của khách hàng. Trong đó, một trong những biện pháp thu hồi nợ hay phát sinh tranh chấp là thu hồi và phát mại tài sản bảo đảm, đặc biệt là khi tổ chức tín dụng không thực hiện chặt chẽ những thủ tục thu hồi và phát mại tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp về lãi suất:

Lãi suất trong quan hệ vay vốn là nội dung được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn, được quy định rõ trong hợp đồng tín dụng. Thông thường, hợp đồng tín dụng sẽ quy định một mức lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian của hợp đồng hoặc quy định cơ chế lãi suất thả nổi, đồng thời quy định lãi suất áp dụng cho khoản trả nợ quá hạn bằng 150% của lãi suất cho vay. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, thì: “Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này”. Tuy nhiên, đây lại là một trong những tranh chấp khá phổ biến trong quan hệ tín dụng và đang còn tồn tại những cách hiểu, cách giải quyết khác nhau trong thực tiễn xét xử ở Tòa án nhiều địa phương.

Các tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng khá đa dạng, trong đó những tranh chấp phổ biến là:

– Tranh chấp về việc áp dụng mức lãi suất cho vay: theo đó, bên vay là cá nhân thường lập luận trên cơ sở hợp đồng tín dụng là hợp đồng vay tài sản được quy định trong BLDS 2015, nên lãi suất áp dụng theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay (khoản 1 Điều 468 BLDS 2015); còn các tổ chức tín dụng thì lập luận là BLDS 2015 quy định “trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” nên lãi suất cho vay áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản 2 Điều 91 Luật CTCTD; khoản 2 Điều 13 Quy chế cho vay 1627; Thông tư số 12/2010/TT-NHNN66; Thông tư số 39/2016/TT-NHNN).

– Tranh chấp về mức lãi suất quá hạn: cũng tương tự như trường hợp trên, tranh chấp của các bên cũng xuất phát từ quan điểm khác nhau về việc áp dụng theo quy định của BLDS và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Tranh chấp về việc áp dụng lãi suất quá hạn trên tiền lãi chậm trả: một số tổ chức tín dụng áp dụng cơ chế tính lãi suất quá hạn trên số tiền lãi chậm trả. Quan điểm này xuất phát từ việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 305 của BLDS 2005. Tuy nhiên, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có quy định về vấn đề này và BLDS 2015 đã bỏ quy định tại khoản 2 Điều 305 của BLDS 2005, do vậy chỉ có thể vận dụng quy định về phạt vi phạm tại Điều 418 BLDS 2015 để thỏa thuận và tính phạt vi phạm trên tiền lãi chậm trả.

– Tranh chấp về cách tính lãi suất thả nổi hoặc tranh chấp phát sinh khi bên vay cho rằng tổ chức tín dụng đã tự ý điều chỉnh lãi suất không có cơ sở, không đúng trình tự, thủ tục được thỏa thuận, điều chỉnh lãi suất mà không thông báo trước cho bên vay là không đúng quy định.

Tranh chấp do vi phạm nghĩa vụ giải ngân:

Trong thực tiễn hoạt động tín dụng thời gian gần đây, do tiếp thu những điểm tiến bộ trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thường chia ra hai loại hợp đồng: hợp đồng tín dụng có cam kết và hợp đồng tín dụng không cam kết. Theo đó, đối với hợp đồng tín dụng có cam kết thì giải ngân theo hợp đồng là nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, cho dù tổ chức tín dụng có gặp khó khăn về nguồn vốn để giải ngân hoặc bị lỗ do lãi suất khoản giải ngân thấp hơn giá vốn hay vấn đề khác, như đã hết hạn mức cho vay đối với lĩnh vực, ngành nghề. Thông thường, những dự án đầu tư trung và dài hạn có sự phụ thuộc lớn vào cam kết giải ngân của tổ chức tín dụng. Việc vi phạm nghĩa vụ giải ngân của tổ chức tín dụng có thể dẫn đến cả dự án đầu tư bị thất bại và thiệt hại đối với khách hàng vay vốn là rất lớn.

Các tranh chấp phổ biến xảy ra khi bên khách hàng vay vốn cho rằng mình đã tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng, nhưng tổ chức tín dụng lại giải ngân không đủ hạn mức, không đủ lượng vốn đầu tư, giải ngân chậm trễ so với tiến độ yêu cầu và so với hợp đồng tín dụng, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án đầu tư, dẫn đến thiệt hại cho khách hàng; còn phía tổ chức tín dụng lại cho rằng việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ giải ngân của họ là xuất phát từ lỗi của khách hàng vay vốn.

Tuy nhiên, việc vi phạm nghĩa vụ giải ngân sẽ không đặt ra đối với hợp đồng tín dụng không cam kết. Thông thường, xu hướng hiện nay là hợp đồng tín dụng không cam kết không quy định trách nhiệm giải ngân của tổ chức tín dụng mà trao cho họ toàn quyền chủ động quyết định việc giải ngân hay không giải ngân, giải ngân một phần hay toàn bộ hạn mức tín dụng đã cấp, giải ngân khi nào.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan