[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Các dạng tranh chấp phổ biến trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Thứ nhất, căn cứ vào loại HĐBH phi nhân thọ phát sinh tranh chấp, gồm có các dạng tranh chấp cơ bản sau:

– Tranh chấp về HĐBH tài sản: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là tài sản (cố định hay lưu động) của người được bảo hiểm. Ví dụ, tranh chấp HĐBH hàng hóa xuất khẩu…

– Tranh chấp HĐBH trách nhiệm dân sự: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là trách nhiệm dân sự. Ví dụ, tranh chấp HĐBH trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển…

– Tranh chấp về HĐBH con người phi nhân thọ: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là sinh mạng, sức khoẻ, khả năng lao động của con người khi bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật và thai sản. Ví dụ, tranh chấp HĐBH tai nạn con người…

– Tranh chấp về HĐBH bảo lãnh: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ của người được bảo lãnh (BMBH). Ví dụ, tranh chấp HĐBH bảo lãnh thực hiện hợp đồng…

Thứ hai, căn cứ vào tiến trình giao kết và thực hiện hợp đồng, có các loại tranh chấp sau:

– Tranh chấp về giao kết HĐBH phi nhân thọ, cụ thể là tranh chấp về hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của HĐBH phi nhân thọ vô hiệu.

– Tranh chấp về quá trình thực hiện hợp đồng (tranh chấp thường gặp là tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ chi trả số tiền bảo hiểm/số tiền bồi thường của DNBH) và các biện pháp khắc phục hậu quả của sự vi phạm HĐBH phi nhân thọ.

– Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí đơn phương của một trong hai chủ thể (DNBH/BMBH).

Thứ ba, căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, các tranh chấp có thể phát sinh là: tranh chấp về đối tượng bảo hiểm, tranh chấp về số tiền bảo hiểm, tranh chấp về thời hạn bảo hiểm…

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan