[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Các dạng tranh chấp phổ biến về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong những quyền nhân thân của mỗi cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Theo quy định tại Điều 592 BLDS 2015, người gây thiệt hại phải bồi thường những khoản sau:

 Khoản bồi thường về vật chất

+ Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại gồm:

  • các chi phí thu hồi ấn phẩm, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm;
  • tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng;
  • các chi phí thực tế cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có), chẳng hạn như tiền thuê Luật sư, tiền sao chụp tài liệu, tiền in ấn, soạn thảo đơn từ…

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Việc xác định thu nhập thực tế, thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút của các chủ thể bị xâm phạm được tính tương tự như trường hợp bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm.

 Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần.

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là khoản tiền được bồi thường trực tiếp cho chủ thể bị xâm phạm.

Mức độ tổn thất về tinh thần của chủ thể bị xâm phạm được xác định căn cứ vào hình thức và mức độ ảnh hưởng của việc xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết, báo hình…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho chủ thể bị xâm phạm do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Thiệt hại khác do luật quy định.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan