[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng của luật sư xây dựng phương án hỏi chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm trong tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Luật sư xây dựng phương án hỏi phải căn cứ vào các vấn đề cần hỏi, trình tự hỏi, các câu hỏi cần thiết, đối tượng được hỏi, cách đặt câu hỏi và mục đích sử dụng thông tin được hỏi… Trong vụ tranh chấp về HĐBH thiệt hại vật chất xe ô tô, tùy vào tư cách tham gia tố tụng của khách hàng mà mình bảo vệ, Luật sư cần xây dựng mục đích hỏi các đối tượng có liên quan để làm rõ một số hoặc tất cả các vấn đề sau đây:

– Quan hệ HĐBH thiệt hại vật chất xe ô tô giữa ông H và Công ty BL (đối tượng được bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, phí bảo hiểm, cách tính tiền bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao kết hợp đồng…).

– Sự vi phạm nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng?

– Những thông tin liên quan đến sự kiện tai nạn (thời gian, địa điểm, người làm chứng, mức độ lỗi của bên thứ ba, biên bản làm việc của cơ quan công an…).

– Trách nhiệm thông báo của ông H khi xảy ra tổn thất với Công ty BL và nghĩa vụ các bên trong việc khắc phục, hạn chế những tổn thất?

– Trách nhiệm của Công ty BL trong việc hướng dẫn ông H thực hiện các thủ tục hoàn tất hồ sơ để yêu cầu bảo hiểm, bồi thường từ ông T?

– Trách nhiệm phối hợp giữa ông H và Công ty BL trong việc giám định tổn thất?

– Trách nhiệm chuyển hồ sơ yêu cầu bồi thường tiền bảo hiểm của ông H với Công ty BL?

– Trách nhiệm bồi thường tổn thất của Công ty BL và nguyên nhân mà Công ty BL đưa ra khi từ chối trả tiền bảo hiểm?

Trên cơ sở mục đích hỏi nêu trên, Luật sư sẽ xây dựng phương án hỏi cụ thể để chuẩn bị tham gia phiên tòa. Khi xây dựng phương án hỏi, Luật sư cần lưu ý các vấn đề sau đây:

  • Xác định nội dung hỏi?
  • Hỏi ai?
  • Hỏi cái gì?
  • Hỏi để làm gì?

Luật sư cần lập bảng phân câu hỏi, chia cột phân biệt đối tượng hỏi, mục đích hỏi, kết quả của việc hỏi. Cách đặt câu hỏi phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung làm rõ các vấn đề cần chứng minh, còn mâu thuẫn và phục vụ việc củng cố bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng của mình.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan