[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ của luật sư chuẩn bị cho việc tham gia phiên toà sơ thẩm trong tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Khi nắm vững các quy định trên, Luật sư thực hiện tiếp việc nghiên cứu hồ sơ ở cả vấn đề tố tụng và pháp luật nội dung. Luật sư cần lưu ý tư cách tham gia tố tụng của các chủ thể để xác định đúng đối tượng bị khởi kiện. Trong trường hợp này, Luật sư nên nghiên cứu hồ sơ theo tuyến chủ thể tham gia tố tụng để có sự phân biệt về trách nhiệm và nghĩa vụ đã được thực hiện/chưa được thực hiện giữa hai bên để từ đó có kỹ năng sử dụng chứng cứ có lợi cho khách hàng mà mình bảo vệ, chứng cứ bất lợi cho chủ thế đối lập.

Trường hợp khách hàng là ông H, các chứng cứ cần khai thác là:

(i) Khai thác thông tin liên quan đến việc HĐBH phát sinh hiệu lực (chủ thể giao kết HĐBH, nội dung và đối tượng của hợp đồng không trái pháp luật và vi phạm điều cấm xã hội); (ii) Thông tin liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đầy đủ của ông H (thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng, nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm, thực hiện nghĩa vụ thông báo sự kiện bảo hiểm xảy ra, nghĩa vụ thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất…); (iii) Khai thác thông tin về sự kiện bảo hiểm và số tiền bảo hiểm (tai nạn ô tô của ông H thuộc sự kiện được bảo hiểm, xảy ra trong thời hạn HĐBH đang còn hiệu lực pháp luật, xác định số tiền bảo hiểm được đền bù thông qua ảnh chụp hiện trường tai nạn, lời chứng, biên bản làm việc của cơ quan công an, HĐBH tài sản được ký kết); (iv) Thông tin về thiệt hại của xe ô tô (tài liệu giám định về các tổn thất, chi phí sửa chữa xe); (v) Khai thác thông tin về sự vi phạm nghĩa vụ của DNBH (vi phạm về nghĩa vụ hướng dẫn các nghiệp vụ cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để chi trả bảo hiểm)…

Trường hợp khách hàng là Công ty BL, Luật sư sử dụng chứng cứ có lợi cho Công ty BL, đó có thể là: (i) Sự vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin về đối tượng bảo hiểm dẫn đến HĐBH vô hiệu vì xe ô tô không bảo đảm những thông số kỹ thuật và điều kiện pháp lý để lưu hành (kiểm tra qua giấy đăng ký xe, biển kiểm soát, giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) hoặc do lỗi cố ý của ông H khiến các bên ký kết HĐBH trên giá trị…; (ii) Ông H tự thỏa thuận với ông T về việc tự giải quyết bồi thường không có ý kiến của Công ty BL vì thế thuộc trường hợp loại trừ nghĩa vụ bồi thường được quy định trong quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới của Công ty BL; (iii) Sự vi phạm nghĩa vụ của ông H như: liên quan đến khiếu nại đòi bồi thường, ông H không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở cho Công ty BL giải quyết chi trả tiền bảo hiểm, không phối hợp với Công ty BL trong việc chuyển yêu cầu bồi hoàn, thậm chí tước bảo lưu quyền yêu cầu bồi hoàn của Công ty BL với bên thứ ba có lỗi là ông T…

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan