[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Nhận diện tổng quát của luật sư về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đối với một Luật sư, việc nhận diện loại hình tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng luôn phải gắn với nền tảng căn bản về đặc trưng, bản chất và phương thức giải quyết loại quan hệ pháp luật dân sự với tồn tại tất yếu trong xã hội dân sự, liên quan đến cá nhân, pháp nhân, tổ chức, và trong nhiều trường hợp là cả Nhà nước.

Lịch sử phát triển của quan hệ pháp luật dân sự Việt Nam truyền thống và hiện đại đã cho thấy, nếu việc hưởng và thực hiện quyền tự do của cá nhân là nhu cầu khách quan thì sự tồn tại việc xâm phạm quyền và gây thiệt hại cho người khác cũng luôn là khả năng có tính thực tế. Vì thế, vấn đề thiệt hại và giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong mối quan hệ trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng là nhu cầu thường trực, đặt ra đối với Luật sư trong hoạt động nghề nghiệp.

Trong khoa học Luật Dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được tiếp cận từ nhiều góc độ (là một bộ phận hợp thành của chế định trách nhiệm dân sự; là quan hệ pháp luật dân sự phát sinh giữa chủ thể gây thiệt hại và chủ thể bị thiệt hại; là biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với chủ thể có hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho chủ thể khác).

Từ phương diện nghề nghiệp của mình, Luật sư trước hết phải nhận diện bắt đầu từ góc độ quan hệ pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để có thể giải quyết được lần lượt các vấn đề căn bản: Ai có trách nhiệm phải bồi thường? Bồi thường cho ai? Bồi thường những gì? Giải quyết việc bồi thường như thế nào? Để trả lời những câu hỏi trên thì những vấn đề sau đây phải được đặt ra xem xét và giải quyết.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan