[TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ] Kỹ năng xây dựng dự thảo phương án hỏi và chuẩn bị bản luận cứ của luật sư cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm trong tranh chấp thừa kế

Xây dựng dự thảo phương án hỏi và chuẩn bị dự thảo bản luận cứ cần được thực hiện ngay sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế. Bởi lẽ kỹ năng này có mối liên hệ chặt chẽ với kỹ năng nghiên cứu và lập bản kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án. Phương án hỏi trong vụ án thừa kế cần bám vào các vấn đề về nội dung và tố tụng của vụ án thừa kế. Các vấn đề cần hỏi trong vụ án thừa kế khác nhau tùy thuộc vào đối tượng các bên tranh chấp trong từng vụ án cụ thể. Ví dụ, vấn đề cần hỏi để làm rõ trong vụ án thừa kế A là thời điểm mở thừa kế, người thừa kế là con nuôi thực tế, về việc từ chối hưởng di sản; nhưng trong vụ án thừa kế B thì vấn đề cần hỏi là xoay quanh vấn đề di sản thừa kế, phương thức phân chia di sản bằng tiền hay hiện vật, việc người quản lý di sản chuyển nhượng một phần di sản, việc tôn tạo di sản thừa kế… Luật sư lưu ý phương án hỏi này có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến của phiên tòa sơ thẩm. Có những vụ án thừa kế phức tạp, có nhiều đương sự, các bên tranh chấp nhiều vấn đề cần giải quyết của vụ án, đánh giá chứng cứ có sự khó khăn đòi hỏi Luật sư cần đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ cho nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hỏi cũng như soạn thảo bản luận cứ.

Ví dụ:

Trong vụ án thừa kế, bên nguyên đơn yêu cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật là quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 200 m2 tại phường N, quận T, thành phố H và yêu cầu được chia mảnh đất có diện tích 50 m2; bên bị đơn không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn vì cho rằng, quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 200 m2 đã được bố mẹ chuyển nhượng cho bị đơn nhưng bị đơn không xuất trình được chứng cứ chứng minh việc chuyển nhượng. Là Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn thì danh mục các vấn đề cần hỏi trong vụ án này bao gồm: (i) Tài sản tranh chấp là di sản thừa kế hay là tài sản của bị đơn; (ii) Phương thức chia di sản thừa kế bằng hiện vật. Câu hỏi cụ thể của vấn đề cần hỏi đối với nguyên đơn, bị đơn là: nguồn gốc mảnh đất có diện tích 200 m2 đang có tranh chấp? Diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? Nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ai đứng tên chủ sử dụng đất? Câu hỏi đối với bị đơn là căn cứ nào chứng minh người để lại di sản thừa kế đã chuyển nhượng diện tích đất trên cho bị đơn? Hình thức của việc chuyển nhượng như thế nào?…

Kỹ năng soạn thảo dự thảo bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ án thừa kế xuất phát từ tính đặc thù của loại tranh chấp này. Trước hết, về hình thức, Luật sư tuân thủ cấu trúc của bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ án dân sự. Nội dung bản luận cứ bao gồm các phân tích, nhận định, kết luận về những vấn đề tố tụng và nội dung của vụ án thừa kế. Các phân tích, nhận định và kết luận về những vấn đề tố tụng cần được viết trước các vấn đề về nội dung. Phân tích, nhận định về các tình tiết cần làm sáng tỏ trong vụ án để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước, sau đó kết luận về từng vấn đề. Luật sư sắp xếp các tình tiết, vấn đề cần phân tích, lập luận trong vụ án thừa kế theo một trật tự logíc như phân tích, nhận định về người để lại di sản thừa kế trước rồi sau đó phân tích, nhận định về người thừa kế, di sản thừa kế… Các phân tích, nhận định các vấn đề về tố tụng và nội dung phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá, sử dụng các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và quy định của pháp luật nội dung, pháp luật tố tụng. Sau đó, Luật sư rút ra các kết luận về các tình tiết trong vụ án từ việc đánh giá, sử dụng các chứng cứ đó và quy định của pháp luật. Đó là các kết luận về các tình tiết liên quan đến các vấn đề: quyền khởi kiện vụ án thừa kế; thẩm quyền của Tòa án; thời hiệu khởi kiện; đương sự; trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ; hòa giải; trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có); người để lại di sản thừa kế, người thừa kế, thời điểm mở thừa kế, di sản thừa kế, yêu cầu (chia thừa kế bằng hiện vật, tính công sức quản lý di sản…); phản bác yêu cầu của các đương sự trong vụ án. Luật sư cần đưa ra kết luận lần lượt về từng yêu cầu hoặc phản bác yêu cầu. Ngôn ngữ viết trong bản luận cứ phải là ngôn ngữ pháp lý nên yêu cầu đặt ra là chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu và đơn nghĩa, không dài dòng, văn hoa, suy diễn. Đây là nguyên tắc chung trong soạn thảo dự thảo bản luận cứ của Luật sư trong vụ án thừa kế. Tuy nhiên, tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể, tính chất đơn giản hay phức tạp của từng vụ án, đối tượng các bên tranh chấp trong từng vụ án và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng có các vị trí tố tụng khác nhau mà Luật sư soạn thảo bản luận cứ cho phù hợp. Điểm cần lưu ý, Luật sư cần tập trung phân tích, lập luận về những vấn đề mà các bên đương sự trong vụ án đang còn tranh chấp. Ngoài ra, khi tham gia giải quyết vụ án thừa kế có đương sự thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội, Luật sư lưu ý khi soạn thảo để có được sự “thấu tình, đạt lý” trong nội dung bản luận cứ. Vì vậy, trong bản luận cứ vụ án thừa kế ngoài những nội dung chung của bản luận cứ, Luật sư phải phân tích các tình tiết thực tế của vụ án thừa kế và đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể của từng đương sự, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời diễn giải các quy định của pháp luật thừa kế, các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền của nhóm người yếu thế như pháp luật về bình đẳng giới, về người khuyết tật… làm cơ sở cho các đề xuất của mình đối với Tòa án.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan